Algemene leveranciersvoorwaarden

Artikel 1: Definities

De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden.

“Abonnementsfee”: De periodieke vergoeding die Leverancier voor het in stand houden van zijn account bij Facility Deal aan Facility Deal dient te betalen, als genoemd in de Overeenkomst op Afstand.

“Beheerder Derdenrekening”: Online Betaalplatform (MediaMedics B.V.)

“Bemiddelingsdiensten”: De door Facility Deal op de Website aangeboden bemiddeling bij de totstandkoming van Leveringscontracten, met inbegrip van de daarbij aangeboden aanvullende diensten zoals, maar niet beperkt tot het verwerken van facturen en het verrichten van beheersdiensten.

“Bemiddelingsfee”: De vergoeding, die Leverancier voor de Bemiddelingsdiensten aan FacilityDeal is verschuldigd, zoals vastgelegd in de Overeenkomst op Afstand. De Bemiddelingsfee bestaat uit de Succesfee en de Abonnementsfee.

“Facilitaire Diensten”: De door Leverancier op de Website aangeboden facilitaire diensten, zoals, maar niet beperkt tot afvalophaaldiensten, catering, schoonmaakdiensten, onderhoudsdiensten ongediertebestrijding en veiligheidsdiensten.

“Facilitaire Producten”: De door Leverancier op de Website aangeboden producten, zoals maar niet beperkt tot afvalemmers, afvalzakken en toiletaccessoires.

“Facility Deal”: FacilityDeal B.V., Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven, KvK nummer: 58982922, BTW nummer: 853266062B01. Facility Deal is te bereiken via het e-mail adres: info@facilitydeal.nl .

“Gebruiker”: De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep of bedrijf uitoefent en die in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik maakt van de Bemiddelingsdiensten en, na het sluiten van een Leveringscontract, de Facilitaire Diensten en/of Facilitaire Producten afneemt.

“Leverancier”: De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep of bedrijf uitoefent en die door middel van de Website Facilitaire Diensten en/of Facilitaire Producten aanbiedt.

“Leveranciersvoorwaarden”: Deze leveranciersvoorwaarden.

“Leveringscontract”: Een overeenkomst tussen Leverancier en Gebruiker die strekt tot levering van Facilitaire Diensten en/of Facilitaire Producten door Leverancier aan een Gebruiker.

“Overeenkomst op Afstand”: De via de Website gesloten overeenkomst tussen Facility Deal en Gebruiker, waarbij aan FacilityDeal opdracht wordt verleend tot het leveren van Bemiddelingsdiensten.

“Succesfee”: De vergoeding die Leverancier aan Facility Deal dient te betalen zodra er door bemiddeling van FacilityDeal via de Website een Leveringscontract tot stand komt.

“Website”: www.facilitydeal.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1   Deze Leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat Facility Deal op de Website doet en voorts op elke Overeenkomst op Afstand tussen FacilityDeal en Leverancier. Voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Leveranciersvoorwaarden langs elektronische weg aan Leverancier ter beschikking gesteld en wel op zodanige wijze dat deze door Leverancier op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen.

2.2   Ter voorkoming van misverstanden: deze Leveranciersvoorwaarden zijn niet van toepassing op de Leveringscontracten. Op de Leveringscontracten zijn uitsluitend de door de Leverancier via de Website ter beschikking gestelde voorwaarden van toepassing. Leverancier verplicht zich de tekst van die voorwaarden langs elektronische weg via de Website aan Gebruiker ter beschikking te stellen.

2.3   Afwijkingen en aanvullingen op deze Leveranciersvoorwaarden binden Facility Deal slechts indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4   Indien één of meer bepalingen in deze Leveranciersvoorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking en blijven de overige bepalingen van de algemene en aanvullende voorwaarden onverkort van kracht.

2.5   Facility Deal behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Leveranciersvoorwaarden en/of de Bemiddelingsdiensten met een termijn van dertig (30) dagen te wijzigen. Leverancier heeft het recht de Overeenkomst op Afstand per direct te beëindigen indien hij niet akkoord is met de gewijzigde inhoud. Leverancier blijft wel gehouden om Bemiddelingsfees te voldoen, waarvan de verschuldigdheid voor de datum van beëindiging van de Overeenkomst op Afstand is ontstaan.

 

Artikel 3 Totstandkoming

3.1   De Overeenkomst op Afstand komt tot stand nadat Leverancier op de Website een account (shop) heeft aangemaakt en deze account door Facility Deal is bevestigd. FacilityDeal zal deze bevestiging zo spoedig mogelijk per e-mail aan Leverancier versturen.

3.2   Facility Deal is op geen enkele wijze verplicht om een Overeenkomst op Afstand met een Leverancier aan te gaan en kan Leveranciers naar eigen goeddunken weigeren.

3.4   Een Leveringscontract komt als volgt tot stand:

Stap 1: Een Gebruiker plaatst een bestelling voor een Facilitaire Dienst of Facilitair Product op de Website (en betaalt daarvoor overeenkomstig de bij het bestelproces aangegeven wijze). De betreffende bestelling is onder opschortende voorwaarde van acceptatie door Leverancier.

Stap 2: Facility Deal stuurt zowel de Gebruiker als Leverancier een bevestiging van de bestelling met de daarbij behorende voorwaarden, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bevestiging geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat Leverancier de bestelling accepteert.

Stap 3: Leverancier accepteert of verwerpt de bestelling.

Stap 4: Facility Deal bericht Gebruiker per e-mail over de reactie van Leverancier. Heeft Leverancier de bestelling aan FacilityDeal bevestigd, dan komt met het bericht van Facility Deal aan Gebruiker het betreffende Leveringscontract tot stand

 

Artikel 4 Duur en beëindiging

4.1   Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst op Afstand aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel Leverancier als Facility Deal kunnen een voor onbepaalde tijd gesloten Overeenkomst op Afstand op ieder moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één (1) maand. Is de Overeenkomst op Afstand aangegaan voor een bepaalde tijd, dan is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Leverancier blijft gehouden om Bemiddelingsfees te voldoen, waarvan de verschuldigdheid voor de datum van beëindiging van de Overeenkomst op Afstand is ontstaan.

4.2   Een Leveringscontract wordt aangegaan voor de in het Leveringscontract beschreven duur en kan worden beëindigd overeenkomstig de wijze, en met de gevolgen, als in het Leveringscontract beschreven.

 

Artikel 5 Vergoedingen en betaling

5.1   Tenzij Leverancier een gratis account heeft aangemaakt, is hij voor het verlenen van de Bemiddelingsdiensten een Abonnementsfee verschuldigd. Deze is opgenomen in de Overeenkomst op Afstand en zal maandelijks door Facility Deal gefactureerd worden. Indien via de Website een Leveringscontract tot stand komt, is Leverancier tevens de in de Overeenkomst op Afstand gespecificeerde Succesfee aan FacilityDeal verschuldigd. FacilityDeal stuurt Leverancier daarvoor een factuur.

5.2   Zolang de omzet die Leverancier uit hoofde van de via de Website afgesloten Leveringscontracten genereert lager is dan de som van de door hem verschuldigde Abonnementsfee en, indien van toepassing, de Succesfee, geschiedt betaling op de wijze als vermeld in de betreffende factuur. Indien de hiervoor genoemde omzet hoger is dan de som van de Abonnementsfee en de Succesfee, vindt betaling plaats door middel van verrekening met de door Gebruiker uit hoofde van de Leveringscontracten aan Leverancier verschuldigde vergoedingen. In dat geval ontvangt Leverancier van FacilityDeal een creditfactuur.

5.2   De op grond van het Leveringscontract door de Gebruiker aan Leverancier verschuldigde vergoedingen voor de Facilitaire Diensten en/of Facilitaire Producten worden namens Leverancier door Facility Deal aan Gebruiker gefactureerd. Betaling door de Gebruiker geschiedt voor levering van de betreffende Dienst en/of Product op de bankrekening van de Beheerder Derdengelden. De Beheerder Derdengelden zal de door Gebruiker voor de Facilitaire Diensten en/of Facilitaire Producten betaalde vergoedingen, na aftrek van eventueel verschuldigde Abonnementsfees en Succesfees, aan Leverancier uitbetalen zodra Gebruiker heeft bevestigd dat de betreffende Dienst of Product naar behoren is geleverd.

5.4   Facility Deal stuurt de Gebruiker per e-mail een uitnodiging om kenbaar te maken dat de betreffende Dienst of Product naar behoren is geleverd. Indien de Gebruiker niet binnen 2 werkdagen op deze uitnodiging reageert, stuurt FacilityDeal een herinnering. Indien de Gebruiker niet binnen 2 werkdagen op deze herinnering reageert, wordt de Dienst en/of het Product geacht naar behoren te zijn geleverd en zal FacilityDeal de Beheerder Derdengelden instrueren om tot uitbetaling aan Leverancier over te gaan. Indien de Gebruiker binnen de hiervoor genoemde termijnen aan FacilityDeal te kennen geeft dat hij niet tevreden is over de door Leverancier geleverde Dienst of Product, dan zal de in artikel 8.2 genoemde geschillenregeling worden gevolgd. 

5.5   Leverancier is niet gerechtigd om rechtstreeks door Gebruikers aan hem gedane betalingen te accepteren. Leverancier zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de betreffende Gebruiker restitueren en de Gebruiker er op wijzen dat betaling uitsluitend aan de Beheerder Derdenrekening kan plaatsvinden.

 

Artikel 6 Algemene verplichtingen van FacilityDeal

6.1   FacilityDeal zal de Bemiddelingsdiensten op een professionele wijze uitvoeren. Omdat FacilityDeal bij de uitvoering van de Bemiddelingsdiensten afhankelijk is van door derden ter beschikking gestelde voorzieningen (zoals servers, telecommunicatieapparatuur- en netwerken), kan FacilityDeal niet kan garanderen dat de Bemiddelingsdiensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of storingsvrij geleverd kunnen worden.

6.2   In de uitvoering van de Bemiddelingsdiensten wordt gebruik wordt gemaakt van calculatie- en/of vergelijkingssoftware. Deze software stelt FacilityDeal ‘as is’ ter beschikking, zonder enige garantie ten aanzien van de betrouwbaarheid van de software of anderszins. Gebruik van de betreffende software is voor risico van Leverancier.

6.3   FacilityDeal zal zich inspannen om werkzaamheden aan haar systemen tijdig bekend te maken. Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor door FacilityDeal te verrichten onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Bemiddelingsdiensten of voor het beschermen van haar systemen tegen virussen en/of andere aanvallen, heeft FacilityDeal echter het recht om haar systemen zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik hiervan te beperken.

 

Artikel 7 Verplichtingen Leverancier

7.1   Leverancier staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan FacilityDeal verstrekte gegevens, zoals zijn e-mailadres en adresgegevens. Hij zal iedere wijziging in deze gegevens zo snel mogelijk aan Facility Deal doorgeven.

7.2   Leverancier zal de door FacilityDeal aan hem toegewezen of door hem gekozen gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden en zorgvuldig bewaren. Leverancier erkent dat hij verantwoordelijk is voor alle handelingen die met behulp van deze gebruikersnamen en wachtwoorden worden verricht. Leverancier zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met FacilityDeal ingeval van verlies of diefstal van de genoemde gegevens.

7.3   Leverancier verplicht zich actief mee te werken met FacilityDeal. In het bijzonder zal Leverancier Facility Deal binnen de vereiste termijnen alle documenten, inlichtingen en gegevens verschaffen die nodig zijn voor de verrichting van de Bemiddelingsdiensten.

7.4   Het is Leveranciers verboden om met gebruikmaking van de Bemiddelingsdiensten of de Website de Nederlandse of andere hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. Het is Leverancier in het bijzonder niet toegestaan om via de Website informatie aan te bieden of te verspreiden die:

-     onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is;

-     (kinder)pornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

-     een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

-     hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten; of

-     kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

7.5   Indien het gebruik van de Bemiddelingsdiensten ertoe leidt dat specifieke Facilitaire Diensten en/of Facilitaire Producten van Leverancier aan een specifieke Gebruiker worden aangeboden, en de betreffende Gebruiker Leverancier rechtstreeks benadert om tot gunstigere voorwaarden te komen, zal Leverancier zich onthouden van het aanbieden van zulke gunstigere voorwaarden.

7.6   Indien Leverancier het bepaalde in artikel 7.3, 7.4 of 7.4 schendt, heeft FacilityDeal het recht om de account van Leverancier met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid van de Website te verwijderen. Leverancier zal FacilityDeal tevens vrijwaren van elke aanspraak van Gebruikers of derden die samenhangen met de schending van de betreffende bepalingen.

 

Artikel 8 Leveringscontracten en klachten

8.1   Leveringscontracten komen tot stand tussen Leveranciers en Gebruikers. FacilityDeal is geen partij bij die contracten en is dan ook – behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 2 - op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en uitvoering van de Leveringscontracten. Leverancier is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Leveringscontracten in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Leverancier zal Facility Deal vrijwaren van elke aanspraak van Gebruikers of van derden, die voortvloeien uit of samenhangen met de aanbiedingen van Leverancier op de Website en de levering door Leverancier van de Facilitaire Diensten en/of Facilitaire Producten.

8.2   FacilityDeal is als enige gerechtigd te bepalen welke Facilitaire Diensten en Facilitaire Producten via de Website mogen worden aangeboden en/of aan de Website kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip dit mogelijk wordt. Tevens is FacilityDeal gerechtigd om Facilitaire Diensten en Producten van het aanbod op de Website te verwijderen, zonder dat Leverancier enig recht geldend kan maken op FacilityDeal als gevolg daarvan.

8.3   In het geval de Gebruiker een klacht heeft met betrekking tot de kwaliteit van een door Leverancier geleverde Facilitaire Dienst of Facilitair Product, zal de Gebruiker deze klacht uiterlijk binnen 2 dagen na levering van de betreffende Dienst of Product schriftelijk aan FacilityDeal melden. Daartoe dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier, dat FacilityDeal op de Website ter beschikking heeft gesteld. Na ontvangst van de klacht zal Facility Deal de klacht binnen 2 dagen bij Leverancier melden en Leverancier vragen om schriftelijk op de klacht te reageren. Leverancier dient binnen 2 dagen na ontvangst van de melding door FacilityDeal op de klacht te reageren, bij gebreke waarvan FacilityDeal zal aannemen dat er een geschil is ontstaan. Indien er naar aanleiding van de klacht een geschil tussen de Gebruiker en Leverancier ontstaat of dreigt te ontstaan, zal Facility Deal eenmaal een bemiddelingspoging wagen met als doel dit (dreigende) geschil zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Is deze poging niet succesvol, dan trekt Facility Deal zich terug en zal zij de beslechting van het geschil aan Gebruiker en Leverancier overlaten. De Beheerder Derdengelden zal door Facility Deal geïnstrueerd worden het door Gebruiker voor de Facilitaire Dienst of Product betaalde bedrag vast te houden totdat FacilityDeal van Gebruiker en Leverancier samen heeft vernomen dat het geschil is opgelost.

 

Artikel 9 Privacy

9.1   Op de verwerking van de persoonsgegevens van Leverancier is de privacy verklaring van FacilityDeal van toepassing.

9.2   FacilityDeal verstrekt de door Gebruikers verstrekte persoonsgegevens aan Leveranciers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Leveringscontracten. Leverancier mag de betreffende persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken en vrijwaart Facility Deal tegen elke aanspraak van Gebruikers die gebaseerd zijn op de stelling dat Leverancier deze verplichting heeft geschonden. Leverancier zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens, die Facility Deal hem heeft verstrekt.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 FacilityDeal is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Leverancier of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst op Afstand of het gebruik van de Bemiddelingsdiensten.

10.2 Behoudens opzet of grove nalatigheid is Facility Deal slechts aansprakelijk voor directe schade toerekenbaar aan het handelen of nalaten van Facility Deal waarbij de schadevergoeding nooit meer zal bedragen dan de werkelijk kosten die door Leverancier zijn betaald in het jaar waarin de gebeurtenis, waarop de aansprakelijkheid van FacilityDeal berust, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien één van beide partijen een verplichting krachtens de Overeenkomst op Afstand niet kan nakomen vanwege een niet toerekenbare tekortkoming (hierna: een "overmacht situatie"), kan de andere partij deze partij niet aansprakelijk houden voor deze niet nakoming.

11.2 Er is sprake van een overmacht situatie indien een tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van een partij en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden die een overmacht situatie kunnen opleveren zijn onder andere: arbeidsgeschillen, stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en handelen of nalaten van leveranciers, waaronder maar niet beperkt tot een handeling of nalaten van telecommunicatieleveranciers.

11.3 De verplichtingen van partijen zullen worden opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt. Indien een overmacht situatie langer duurt dan dertig dagen, is elke partij gerechtigd de Overeenkomst op Afstand onmiddellijk te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding, na schriftelijke mededeling van deze beslissing.

 

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 FacilityDeal heeft het recht om de Bemiddelingsdiensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De rechten die voor Leverancier uit de Overeenkomst op Afstand voortvloeien zijn niet overdraagbaar. Leverancier geeft hierbij toestemming om de uit de Overeenkomst op Afstand voortvloeiende rechtsverhouding over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten van Facility Deal heeft overgenomen.

12.2 Op deze voorwaarden en de Overeenkomst op Afstand is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze voorwaarden of de Overeenkomst op Afstand voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant.